Sportösztöndíj

Felhívás

A Debreceni Egyetem rektora pályázatot hirdet

 

a Debreceni Egyetem alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatói számára 2023/2024-es tanév II. félévében, egy félév időtartamra

 

 a Debreceni Egyetem Sportösztöndíjának elnyerésére.

 

Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelményeken túlmenően az alábbi kategóriáknak megfelelően rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem sportéletében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt levelező, távoktatási tagozatos és doktorandusz hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók! 

Ugyanazzal a tevékenységgel vagy művészeti, vagy sportösztöndíjra lehet pályázni. 

Tánc bármely ágazata (versenytánc is) esetén csak művészeti ösztöndíjra lehet pályázni.

 

A pályázatot az alábbi kategóriákban lehet elnyerni, kizárólag a 2023.01.01.-2023.12.31. közötti időszak alatt elért eredmények alapján:

 1. kategória
 • A DEAC-ban sportolók, akik az adott sportágban rendszeresen képviselik az egyetemet és a klubot.
 1. kategória
 • Olimpiai sportágban versenyző pályázó, aki:

csapatsport esetében sportága legmagasabb osztályában játszik (pl.: asztalitenisz: NB I; jégkorong: NB I; vízilabda: OB I; egyéni sportág esetében világversenyeken felnőtt vagy korosztályos válogatottként versenyez, illetve sportága országos bajnokságának 1-3. helyezettje.

 • Pályázni lehet továbbá nem olimpiai sportágban is, amennyiben a pályázó az egyetemet képviselve országos és nemzetközi sikereket ért el. Ezek a pályázatok egyéni elbírálásban részesülnek.
 1. kategória
 • azon sportolók, akik a Debreceni Egyetemet a Magyar Egyetemi - Főiskolai Szövetség országos (MEFOB) versenyein képviselik.

 

Az elbírálásánál előnyt élveznek az I. és II. kategóriában a Debreceni Egyetemet a megelőző tanulmányi félévben a MEFOB-on képviselő pályázók, továbbá az olyan debreceni klubokban sportoló hallgatók, akikkel a Debreceni Egyetemnek együttműködési megállapodása van.

Az ösztöndíj összege differenciált, de nem haladhatja meg az adott félévben érvényes legmagasabb tanulmányi ösztöndíj összegét.

Azon sportolók, akik a III. kategóriában nyújtják be pályázatukat, egyszeri ösztöndíj támogatásban részesülnek, a MEFOB versenyeken elért eredményességük alapján.

Az ösztöndíj nem kötött tanulmányi teljesítményhez. Az ösztöndíj összegét a pályázó egyetemi sportteljesítményének, illetve minősítésének értékelése és a sportszakmai bizottság javaslata alapján az egyetem rektora állapítja meg.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató a folyósítás félévében nem vesz részt MEFOB versenyen, valamint más, egyetemek közötti versenyeken, illetve nem látogatja rendszeresen az edzéseket, az ösztöndíj azonnali hatállyal visszavonható.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megváltozik vagy szünetel, illetve sporttevékenységét vagy a versenyzést az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, vagy bármilyen okból szünetelteti, a változás tényéről nyolc napon belül köteles tájékoztatni a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatóját.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a DEAC sportolói esetében a kitöltött pályázati űrlapot, melyet elektronikusan és kinyomtatott formában is be kell nyújtani!

A DEAC sportolók, miután benyújtották elektronikusan a pályázatot, a kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a SZAKOSZTÁLYVEZETŐJÜKNEK kell leadniuk.

 1. egyéb kategóriában  
   • a kitöltött pályázati űrlapot elektronikusan és kinyomtatott formában;  
   • a sportegyesületi igazolást a központi formanyomtatványon (egyesületi pecséttel, és az egyesületi edző aláírásával), mely tartalmazza a sportoló edzőjének rövid szöveges értékelését és a hallgató elmúlt egy évben elvégzett sporttevékenységét; vagy az egyetem testnevelő tanárának támogatását a központi formanyomtatványon, mely tartalmazza az egyetem színeiben végzett sporttevékenység bemutatását;
   • az érvényes sportkönyvének (tagsági igazolás) fénymásolatát, két mérkőzés- vagy versenyjegyzőkönyv hiteles másolatát;
   • a sportági országos szakszövetségi tagság igazolását (eredeti igazolás, nem másolat!)

A pályázatnak valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. 

A HIBÁSAN VAGY HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT PÁLYÁZATOKAT ÉRDEMBEN NEM TUDJUK ELBÍRÁLNI!

Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel. 

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

A pályázati kiírás elérhető a sportsci.unideb.hu, továbbá a kollegiumok.unideb.hu honlapokon.

A pályázati felhívást a https://kollegiumok.unideb.hu/ honlap „Kollégiumi Felvételi és Szociális Ügyek” menüpontjában az „Egyéb ösztöndíj lehetőségek > Sportösztöndíj” alpontba belépve lehet megtekinteni.

A pályázati űrlap a
 https://
kollegiumok.unideb.hu/sport-osztondij-urlap linken keresztül érhető el.

A bejelentkezés a Neptun felhasználónév és jelszó megadásával történik. Ezt követően ismét meg lehet tekinteni az eljárásra vonatkozó „Hirdetmény”-t, és az „Adatvédelmi tájékoztató” megismerése után, annak elfogadásával kerülhet sor a kérelem kitöltésére.  

Az elektronikusan kitöltött űrlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani!

A pályázat teljes anyagát kizárólag postai úton a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: Sportösztöndíj

A postázási cím:

Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

DE Oktatási Központ 202. iroda

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. vagy 4002 Debrecen, Postafiók 400.

Tel.: 52/512-700/58129

A pályázat beérkezési határideje: 2024. március 1. (péntek) 12 óra

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat eredményéről a pályázók kizárólag az egyetem sport honlapján (http://sportsci.unideb.hu ) értesülnek.

Dr. Szilvássy Zoltán s.k.

egyetemi tanár, rektor