Adatvédelmi Tájékoztató

 

Tájékoztatás a személyes adatoknak az Európa Parlament és a Tanács (EU)
2016/679-es rendeletével összhangban történő kezeléséről és védelméről

 

A kollégiumi, diákotthoni felvételi és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj eljárása során pályázókat tájékoztatjuk, hogy a benyújtott kérelmen és az ahhoz mellékelt dokumentumokon szereplő személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük.

 

         Az önként megadott személyes adatokhoz a kérelmek beszedésében, kiértékelésében és az adatok feldolgozásában közreműködő, alábbiakban felsorolt adatkezelők, a Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) által megbízott kérvényszedők és pontozók, a Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek, valamint a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója férhet hozzá. A személyes adatokat tartalmazó kérelmek tárolása zárt helyiségben történik, feldolgozásukra írásban és elektronikus úton a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elveinek betartásával kerül sor.

 

         A pályázatokhoz kért személyes adatok körét az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletének IV. pontjában; a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdése és a rendelet 21.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Szenátus által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat határozza meg.

 

         A kollégiumi, diákotthoni felvételi, valamint a rendszeres szociális ösztöndíj eljárást a felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. tv.) 12.§. (5) bekezdése alapján működő egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) folytatja le a 85/B. és 85/C. §-ban, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 12.§-ában, 16.§-ában és 21.§-ában foglaltaknak megfelelően.

 

Az eljárás során megadott személyes adatokat a fent felsorolt, arra illetékes személyek az adott tanév végéig használják fel, s a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata (Irattári Terv 10.32-es pontja) értelmében 10 év múlva a csatolt dokumentumokkal együtt törlik.  Minden pályázónak hozzáférési joga van a személyes adataihoz, s a kezelés időtartama alatt azokról másolatot kérhet. Az EU 2016/679-es rendeletében foglaltaknak megfelelően kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása és minden érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, s joga van a személyes adatok kezelését illetően a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita (varga.zita@fin.unideb.hu). Adatkezelők: Pilishegyi Péter, igazgató (pilishegyi.peter@unideb.hu); Dr. Király Sándor, irodavezető (kiraly.sandor@unideb.hu); Kassa Zoltán, szociális referens (kassa.zoltan@unideb.hu); Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor (juhasz.roland@unideb.hu); Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu).

 

Adatkezelési tájékoztató

a DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság által végzett adatkezelésekről

 

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

 

    Székhely:           Debrecen

    Postacím:          4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

    E-mail cím:       kollegium.szoctam@unideb.hu

    Telefonszám:     52/512-900/22240; 52/512-920

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 

A DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (továbbiakban: KFSZB) adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679-es rendelet (a továbbiakban: GDPR).
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény).
 • Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
 • A felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet.
 • A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • A Debreceni Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat.

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések

 

3.1. A kollégiumi, diákotthoni felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárással

 összefüggő adatkezelés

 

3.1.1. Az adatkezelés célja: Kollégiumi, diákotthoni férőhely biztosítása, és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj odaítélése

 

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 

 1.  az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletének IV. pontjában felsorolt, a 2., a 9., a 20., a 21. és a 22. pontban foglalt szempontok alapján kezelt és az azok megállapításához szükséges személyes adatok köre.

 

 1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges személyes és különleges adatok.

 

 1. a felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 36.§-ának 21. pontjában és a 63.§-ában foglalt különleges adatok.

 

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja:

 

A személyes adatok esetében: GDPR 6. cikk c) pont,

A különleges adatok esetében: GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont.

 

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a pályázott tanév végéig használjuk fel és a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzat (Irattári terv 10.32-es pontja) alapján 10 évig őrizzük.

 

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre:

 

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
 • Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója (pilishegyi.peter@unideb.hu)
 • Dr. Király Sándor, irodavezető, Szociális Iroda (kiraly.sandor@unideb.hu)
 • Kassa Zoltán, szociális referens, Szociális Iroda (kassa.zoltan@unideb.hu)
 • Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor, Szociális Iroda (juhasz.roland@unidebb.hu)
 • Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu) és az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek
 • A KFSZB által megbízott kérvényszedők és pontozók

 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 • milyen adatkezelés célokból;
 • kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 • az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az adatkezeléssel összefüggésben Önt megillető jogokról;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

4.2. Másolat kéréséhez való jog

 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

 

4.3. Helyesbítéshez való jog

 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

 

4.4. Törléshez való jog

 

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.

 

4.5. Korlátozáshoz való jog

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a KFSZB ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a KFSZB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

 

A KFSZB az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

 

4.6. A joggyakorlás közös szabályai

 

A KFSZB a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

A kérelem megtagadása esetén a KFSZB a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A KFSZB fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a KFSZB meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a KFSZB adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.